งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 2542
พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ถึง 4
พระราชบัญญติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2562
มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ และแนวทางสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
หนังสือกระทรวงอุดมศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ลง 29 เม.ย.65
ความเป็นมางานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ก่อนปรับโครงสร้าง)
ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
คำสั่ง รร.นร.(เฉพาะ) ที่ 72/66 แต่งตั้งคณะทำงานรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
คำสั่ง รร.นร.(เฉพาะ) ที่ 379/65 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นร.ปีงบประมาณ 2565
คำสั่ง รร.นร.(เฉพาะ) ที่ 634/65 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน รร.นร. ประจำปีการศึกษา 2564
กรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน รร.นร. ประจำปีการศึกษา 2566
แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2565
แผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2566
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 1 ปี 2548
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 2 ปี 2551
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ 3 ปี 2556
การบรรยายเตรียมรับตรวจประเมินภายนอกจาก สมศ. เมื่อ 1 ธ.ค.65
การบรรยายระบบประกันคุณภาพการศึกษา รร.นร. เมื่อ 22 ก.ย.65
การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อ 13 ก.ย.64
รายงานผลการสัมมนา สปท. ครั้งที่ 1/66 เมื่อ 28-30 พ.ย.65
รายงานผลการสัมมนา สปท.ครั้งที่ 2/66 เมื่อ 29-30 มี.ค.66
รายงานผลการสัมมนา สปท.ครั้งที่ 3/65 เมื่อ 22-24 มิ.ย.65
รายงานผลการสัมมนาประกันคุณภาพ ฯ สปท.ครั้งที่ 1/65
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/65 การประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน เมื่อ 13 ก.ย.65
รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/65 วันที่ 28 มิ.ย.65
รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/65 เมื่อ 6 ก.ย.65
รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/65 เมื่อ 28 ต.ค.65
12. วีดิทัศน์การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2565