การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือประจำปี 2567

คำชี้แจง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ่านคำชี้แจงการปฏิบัติให้เข้าใจ เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และพร้อมในการปฏิบัติในวันทำสัญญาที่ รร.นร. นักเรียนทุกคนจะต้องส่งเอกสาร ในคำชี้แจงข้อ 1. และกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตามข้อ 6. ให้เสร็จสิ้นภายใน 14 ก.พ.67 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร. 0-2475-3932 หรือ 0-2475-7435

ข้อ 1. เอกสารชี้แจงในการเตรียมการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ
ข้อ 2. ตัวอย่างใบสมัครและสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ (สังกัด ทร.)
ข้อ 3. ตัวอย่างใบสมัครและสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ (สังกัด ตรน.)
ข้อ 4. ประวัติย่อนักเรียนนายเรือ (ส่งทางไปรษรณีย์มาพร้อมกับสำเนาเอกสารทำสัญญา)
ข้อ 5. คำยินยอมคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
ข้อ 6. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ (ออนไลน์)

*** สำหรับผู้ปกครองของ นตท. ที่จะทำสัญญาในปีถัดไป ขอความกรุณาติดต่อแผนกวัดผลการศึกษา โทร. 0 2475 3932 (ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปชี้แจง ตอบข้อซักถาม ข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ ในกลุ่มการสื่อสารของผู้ปกครอง เช่น Application Line จะช่วยให้การทำสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ***